/** * Child theme functions * * When using a child theme (see http://codex.wordpress.org/Theme_Development * and http://codex.wordpress.org/Child_Themes), you can override certain * functions (those wrapped in a function_exists() call) by defining them first * in your child theme's functions.php file. The child theme's functions.php * file is included before the parent theme's file, so the child theme * functions would be used. * * Text Domain: oceanwp * @link http://codex.wordpress.org/Plugin_API * */ /** * Load the parent style.css file * * @link http://codex.wordpress.org/Child_Themes */ function oceanwp_child_enqueue_parent_style() { // Dynamically get version number of the parent stylesheet (lets browsers re-cache your stylesheet when you update your theme) $theme = wp_get_theme( 'OceanWP' ); $version = $theme->get( 'Version' ); // Load the stylesheet wp_enqueue_style( 'child-style', get_stylesheet_directory_uri() . '/style.css', array( 'oceanwp-style' ), $version ); } add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'oceanwp_child_enqueue_parent_style' ); /*HuyTQ 14 Nov 19*/ /*Hide core plugin*/ add_filter( 'all_plugins', 'hide_plugins'); function hide_plugins($plugins) { if(is_plugin_active('elementor/elementor.php')) { unset( $plugins['elementor/elementor.php'] ); } if(is_plugin_active('elementor-pro/elementor-pro.php')) { unset( $plugins['elementor-pro/elementor-pro.php'] ); } if(is_plugin_active('jet-elements/jet-elements.php')) { unset( $plugins['jet-elements/jet-elements.php'] ); } if(is_plugin_active('woo-viet/woo-viet.php')) { unset( $plugins['woo-viet/woo-viet.php'] ); } if(is_plugin_active('woocommerce-advanced-free-shipping/woocommerce-advanced-free-shipping.php')) { unset( $plugins['woocommerce-advanced-free-shipping/woocommerce-advanced-free-shipping.php'] ); } if(is_plugin_active('woocommerce-checkout-manager/woocommerce-checkout-manager.php')) { unset( $plugins['woocommerce-checkout-manager/woocommerce-checkout-manager.php'] ); } if(is_plugin_active('ocean-custom-sidebar/ocean-custom-sidebar.php')) { unset( $plugins['ocean-custom-sidebar/ocean-custom-sidebar.php'] ); } if(is_plugin_active('ocean-extra/ocean-extra.php')) { unset( $plugins['ocean-extra/ocean-extra.php'] ); } if(is_plugin_active('ocean-product-sharing/ocean-product-sharing.php')) { unset( $plugins['ocean-product-sharing/ocean-product-sharing.php'] ); } if(is_plugin_active('ocean-social-sharing/ocean-social-sharing.php')) { unset( $plugins['ocean-social-sharing/ocean-social-sharing.php'] ); } if(is_plugin_active('ocean-stick-anything/ocean-stick-anything.php')) { unset( $plugins['ocean-stick-anything/ocean-stick-anything.php'] ); } if(is_plugin_active('wpforms-lite/wpforms-lite.php')) { unset( $plugins['wpforms-lite/wpforms-lite.php'] ); } return $plugins; } /*Hide admin menu*/ /*Editor*/ $user = wp_get_current_user(); if ( in_array( 'editor', (array) $user->roles ) ) { function huy_custom_menu() { /*remove_menu_page( 'index.php' ); // Bảng tin*/ /*remove_menu_page( 'edit.php' ); // Bài viết*/ /*remove_menu_page( 'upload.php' ); // Menu Media*/ remove_menu_page( 'edit.php?post_type=page' ); // Menu Trang /*remove_menu_page( 'edit-comments.php' ); // Menu Bình luận*/ /*remove_menu_page( 'themes.php' ); // Menu Giao diện*/ remove_menu_page( 'plugins.php' ); // Menu Plugins /*remove_menu_page( 'users.php' ); // Menu Thành viên*/ /*remove_menu_page( 'tools.php' ); // Menu Công cụ*/ /*remove_menu_page( 'options-general.php' ); // Menu cài đặt*/ remove_menu_page( 'edit.php?post_type=elementor_library' ); } add_action( 'admin_menu', 'huy_custom_menu' ); } Nutri.S Daily – Sản phẩm chuyên biệt cho sự phát triển toàn diện

Câu chuyện Nutris

Được hình thành từ 3 chữ: Nutrition (dinh dưỡng), Special (Chuyên biệt), Daily (hằng ngày). Đây cũng chính là thông điệp, là sứ mệnh của chúng tôi, nhằm mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm chuyên biệt, phục vụ cho nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày. Dòng sản phẩm Nutri.S Daily được nghiên cứu khoa học kỹ lưỡng, chuyên biệt. Đặc biệt đã được chuẩn hóa trên thể trạng người Việt. 

Nutri.S daily
Teen Girls

Sản phẩm chuyên biệt giới tính giúp tăng chiều cao cho trẻ nữ

Nutri.S daily
Teen Boys

Sản phẩm chuyên biệt giới tính giúp tăng chiều cao cho trẻ nam

Nutri.S daily
Pregnant Woman

Sản phẩm chuyên biệt cho phụ nữ mang thai, có ý định mang thai.

Nutri.S daily
Pregnant Woman

Sản phẩm chuyên biệt cho phụ nữ tiền mãn kinh, mãn kinh.

Phản hồi khách hàng

ĐĂNG KÝ

Nhận tư vấn miễn phí!

×
×

Cart