/** * Child theme functions * * When using a child theme (see http://codex.wordpress.org/Theme_Development * and http://codex.wordpress.org/Child_Themes), you can override certain * functions (those wrapped in a function_exists() call) by defining them first * in your child theme's functions.php file. The child theme's functions.php * file is included before the parent theme's file, so the child theme * functions would be used. * * Text Domain: oceanwp * @link http://codex.wordpress.org/Plugin_API * */ /** * Load the parent style.css file * * @link http://codex.wordpress.org/Child_Themes */ function oceanwp_child_enqueue_parent_style() { // Dynamically get version number of the parent stylesheet (lets browsers re-cache your stylesheet when you update your theme) $theme = wp_get_theme( 'OceanWP' ); $version = $theme->get( 'Version' ); // Load the stylesheet wp_enqueue_style( 'child-style', get_stylesheet_directory_uri() . '/style.css', array( 'oceanwp-style' ), $version ); } add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'oceanwp_child_enqueue_parent_style' ); /*HuyTQ 14 Nov 19*/ /*Hide core plugin*/ add_filter( 'all_plugins', 'hide_plugins'); function hide_plugins($plugins) { if(is_plugin_active('elementor/elementor.php')) { unset( $plugins['elementor/elementor.php'] ); } if(is_plugin_active('elementor-pro/elementor-pro.php')) { unset( $plugins['elementor-pro/elementor-pro.php'] ); } if(is_plugin_active('jet-elements/jet-elements.php')) { unset( $plugins['jet-elements/jet-elements.php'] ); } if(is_plugin_active('woo-viet/woo-viet.php')) { unset( $plugins['woo-viet/woo-viet.php'] ); } if(is_plugin_active('woocommerce-advanced-free-shipping/woocommerce-advanced-free-shipping.php')) { unset( $plugins['woocommerce-advanced-free-shipping/woocommerce-advanced-free-shipping.php'] ); } if(is_plugin_active('woocommerce-checkout-manager/woocommerce-checkout-manager.php')) { unset( $plugins['woocommerce-checkout-manager/woocommerce-checkout-manager.php'] ); } if(is_plugin_active('ocean-custom-sidebar/ocean-custom-sidebar.php')) { unset( $plugins['ocean-custom-sidebar/ocean-custom-sidebar.php'] ); } if(is_plugin_active('ocean-extra/ocean-extra.php')) { unset( $plugins['ocean-extra/ocean-extra.php'] ); } if(is_plugin_active('ocean-product-sharing/ocean-product-sharing.php')) { unset( $plugins['ocean-product-sharing/ocean-product-sharing.php'] ); } if(is_plugin_active('ocean-social-sharing/ocean-social-sharing.php')) { unset( $plugins['ocean-social-sharing/ocean-social-sharing.php'] ); } if(is_plugin_active('ocean-stick-anything/ocean-stick-anything.php')) { unset( $plugins['ocean-stick-anything/ocean-stick-anything.php'] ); } if(is_plugin_active('wpforms-lite/wpforms-lite.php')) { unset( $plugins['wpforms-lite/wpforms-lite.php'] ); } return $plugins; } /*Hide admin menu*/ /*Editor*/ $user = wp_get_current_user(); if ( in_array( 'editor', (array) $user->roles ) ) { function huy_custom_menu() { /*remove_menu_page( 'index.php' ); // Bảng tin*/ /*remove_menu_page( 'edit.php' ); // Bài viết*/ /*remove_menu_page( 'upload.php' ); // Menu Media*/ remove_menu_page( 'edit.php?post_type=page' ); // Menu Trang /*remove_menu_page( 'edit-comments.php' ); // Menu Bình luận*/ /*remove_menu_page( 'themes.php' ); // Menu Giao diện*/ remove_menu_page( 'plugins.php' ); // Menu Plugins /*remove_menu_page( 'users.php' ); // Menu Thành viên*/ /*remove_menu_page( 'tools.php' ); // Menu Công cụ*/ /*remove_menu_page( 'options-general.php' ); // Menu cài đặt*/ remove_menu_page( 'edit.php?post_type=elementor_library' ); } add_action( 'admin_menu', 'huy_custom_menu' ); } Bà bầu – Nutri.S Daily

Trầm cảm ở phụ nữ mang thai

Trầm cảm ở phụ nữ mang thai không chỉ ảnh hưởng đến mẹ mà còn ảnh hưởng rất lớn đến thai nhi. Vậy mẹ đã biết những dấu hiệu của…

Phụ nữ mang thai không nên ăn gì

Mang thai là giai đoạn người phụ nữ phải đặc biệt cẩn trọng. Không chỉ bổ sung nguồn thực phẩm giàu chất dinh dưỡng mà mẹ bầu cũng cần lưu…

×
×

Cart