/** * Child theme functions * * When using a child theme (see http://codex.wordpress.org/Theme_Development * and http://codex.wordpress.org/Child_Themes), you can override certain * functions (those wrapped in a function_exists() call) by defining them first * in your child theme's functions.php file. The child theme's functions.php * file is included before the parent theme's file, so the child theme * functions would be used. * * Text Domain: oceanwp * @link http://codex.wordpress.org/Plugin_API * */ /** * Load the parent style.css file * * @link http://codex.wordpress.org/Child_Themes */ function oceanwp_child_enqueue_parent_style() { // Dynamically get version number of the parent stylesheet (lets browsers re-cache your stylesheet when you update your theme) $theme = wp_get_theme( 'OceanWP' ); $version = $theme->get( 'Version' ); // Load the stylesheet wp_enqueue_style( 'child-style', get_stylesheet_directory_uri() . '/style.css', array( 'oceanwp-style' ), $version ); } add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'oceanwp_child_enqueue_parent_style' ); /*HuyTQ 14 Nov 19*/ /*Hide core plugin*/ add_filter( 'all_plugins', 'hide_plugins'); function hide_plugins($plugins) { if(is_plugin_active('elementor/elementor.php')) { unset( $plugins['elementor/elementor.php'] ); } if(is_plugin_active('elementor-pro/elementor-pro.php')) { unset( $plugins['elementor-pro/elementor-pro.php'] ); } if(is_plugin_active('jet-elements/jet-elements.php')) { unset( $plugins['jet-elements/jet-elements.php'] ); } if(is_plugin_active('woo-viet/woo-viet.php')) { unset( $plugins['woo-viet/woo-viet.php'] ); } if(is_plugin_active('woocommerce-advanced-free-shipping/woocommerce-advanced-free-shipping.php')) { unset( $plugins['woocommerce-advanced-free-shipping/woocommerce-advanced-free-shipping.php'] ); } if(is_plugin_active('woocommerce-checkout-manager/woocommerce-checkout-manager.php')) { unset( $plugins['woocommerce-checkout-manager/woocommerce-checkout-manager.php'] ); } if(is_plugin_active('ocean-custom-sidebar/ocean-custom-sidebar.php')) { unset( $plugins['ocean-custom-sidebar/ocean-custom-sidebar.php'] ); } if(is_plugin_active('ocean-extra/ocean-extra.php')) { unset( $plugins['ocean-extra/ocean-extra.php'] ); } if(is_plugin_active('ocean-product-sharing/ocean-product-sharing.php')) { unset( $plugins['ocean-product-sharing/ocean-product-sharing.php'] ); } if(is_plugin_active('ocean-social-sharing/ocean-social-sharing.php')) { unset( $plugins['ocean-social-sharing/ocean-social-sharing.php'] ); } if(is_plugin_active('ocean-stick-anything/ocean-stick-anything.php')) { unset( $plugins['ocean-stick-anything/ocean-stick-anything.php'] ); } if(is_plugin_active('wpforms-lite/wpforms-lite.php')) { unset( $plugins['wpforms-lite/wpforms-lite.php'] ); } return $plugins; } /*Hide admin menu*/ /*Editor*/ $user = wp_get_current_user(); if ( in_array( 'editor', (array) $user->roles ) ) { function huy_custom_menu() { /*remove_menu_page( 'index.php' ); // Bảng tin*/ /*remove_menu_page( 'edit.php' ); // Bài viết*/ /*remove_menu_page( 'upload.php' ); // Menu Media*/ remove_menu_page( 'edit.php?post_type=page' ); // Menu Trang /*remove_menu_page( 'edit-comments.php' ); // Menu Bình luận*/ /*remove_menu_page( 'themes.php' ); // Menu Giao diện*/ remove_menu_page( 'plugins.php' ); // Menu Plugins /*remove_menu_page( 'users.php' ); // Menu Thành viên*/ /*remove_menu_page( 'tools.php' ); // Menu Công cụ*/ /*remove_menu_page( 'options-general.php' ); // Menu cài đặt*/ remove_menu_page( 'edit.php?post_type=elementor_library' ); } add_action( 'admin_menu', 'huy_custom_menu' ); } Tuổi Dậy Thì – Nutri.S Daily

CON BẠN CÓ THỂ CAO TRÊN 1M75. 

Sau 40 năm chiều cao trung bình của người Nhật cải thiện thêm 15cm.Vậy bí quyết của người Nhật là gì?Liệu rằng câu chuyện chiều cao quyết định phần lớn…

Bố mẹ lùn CON có Cao được không ?

<p>Đây là thắc mắc của hầu hết những ông bố, bà mẹ có chiều cao khiêm tốn, họ lo lắng chiều cao của con mình sẽ được di truyền từ…

×
×

Cart